Olga's Gallery

Mikhail Vrubel


Portrait of Savva Mamontov.

1897. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.

Mikhail Vrubel. Portrait of Savva Mamontov.