Olga's Gallery

Ivan Vishnyakov


Portrait of I. N. Kotzarev.

Before 1759. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Ivan Vishnyakov. Portrait of I. N. Kotzarev.