Olga's Gallery

Vasily Vereshchagin


Uzbek Woman in Tashkent.

1873. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasily Vereshchagin. Uzbek Woman in Tashkent.