Olga's Gallery

Vasily Vereshchagin


Moslem Servant.

1882-1883. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasily Vereshchagin. Moslem Servant.