Olga's Gallery

Diego Velázquez


Infanta Maria Teresa.

1651-52. Oil on canvas. The Metropolitan Museum of Art, New York, USA. Read Note.

Diego Velázquez. Infanta Maria Teresa.