Olga's Gallery

Victor Vasnetsov


Portrait of Elena Prakhova.

1894. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Victor Vasnetsov. Portrait of Elena Prakhova.