Olga's Gallery

Feodor Vasilyev


Rye.

. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Feodor Vasilyev. Rye.