Olga's Gallery

Vasily Tropinin


Portrait of K. G. Ravich.

1823. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasily Tropinin. Portrait of K. G. Ravich.