Olga's Gallery

Vasily Tropinin


Portrait of E. V. Kireyevskaya.

1839. Oil on canvas. The Russian Museum, St. Petersburg, Russia.

Vasily Tropinin. Portrait of E. V. Kireyevskaya.