Olga's Gallery

Pavel Tchistyakov


Portrait of M. A. Grigoryeva.

1862. Oil on canvas.

Pavel Tchistyakov. Portrait of M. A. Grigoryeva.