Olga's Gallery

Pavel Tchistyakov


Boyar.

1876. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Pavel Tchistyakov. Boyar.