Olga's Gallery

Vasily Surikov


Boyaryshnya. Study for Boyarynya Morosova.

1886. Oil on canvas. Ryazan Art Museum, Ryazan, Russia.

Vasily Surikov. Boyaryshnya. Study for Boyarynya Morosova.