Olga's Gallery

Vasily Surikov


Portrait A. I. Yemelyanova, née Shreider.

. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasily Surikov. Portrait A. I. Yemelyanova, née Shreider.