Olga's Gallery

Vasily Surikov


Portrait of T. K. Domozhilova.

1891. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasily Surikov. Portrait of T. K. Domozhilova.