Olga's Gallery

David Alfaro Siqueiros


Portrait of the Bourgeoisie. Detail.

1939. Detail. 1939. Pyroxylin. Electrician's Union. Mexico, Mexico.

David Alfaro Siqueiros. Portrait of the Bourgeoisie. Detail.