Olga's Gallery

Valentin Serov


Portrait of Yevdokia Morozova.

1908. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.

Valentin Serov. Portrait of Yevdokia Morozova.