Olga's Gallery

Zinaida Serebriakova


Peasant Woman with a Kvass-Holder.

1914. Oil on canvas. 87 x 73 cm. Nizhny Novgorod State Art Museum, Nizhny Novgorod, Russia.

Zinaida Serebriakova. Peasant Woman with a Kvass-Holder.