Olga's Gallery

Zinaida Serebriakova


Portrait of Elena Lanceray.

1911. Oil on canvas. 90 x 62 cm. Donetsk Regional Art Museum, Donetsk, Ukraine.

Zinaida Serebriakova. Portrait of Elena Lanceray.