Olga's Gallery

Zinaida Serebriakova


The Alps. Village in Savoy.

1933. Tempera. 48 x 62.8 cm. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Zinaida Serebriakova. The Alps. Village in Savoy.