Olga's Gallery

Zinaida Serebriakova


Portrait of Olga Lanceray, Study.

1910. Tempera on paper. 51 x 40.5 cm. Private collection.

Zinaida Serebriakova. Portrait of Olga Lanceray, Study.