Olga's Gallery

Zinaida Serebriakova


Portrait of Sergei Ernst.

1921. Oil on canvas. 81.2 x 72 cm. Nizhny Novgorod State Art Museum, Nizhny Novgorod, Russia.

Zinaida Serebriakova. Portrait of Sergei Ernst.