Olga's Gallery

Zinaida Serebriakova


Cabbage Field. Village of Neskuchnoye.

1909. Tempera on paper. 45.8 x 61.8 cm. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Zinaida Serebriakova. Cabbage Field. Village of Neskuchnoye.