Olga's Gallery

Alexey Savrasov


On the Volga.

1875. Oil on canvas. The Art Museum, Kazan, Russia.

Alexey Savrasov. On the Volga.