Olga's Gallery

Fedor Rokotov


Portrait of Praskovya Nikolayevna Lanskaya.

1790s. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Fedor Rokotov. Portrait of Praskovya  Nikolayevna Lanskaya.