Olga's Gallery

Fedor Rokotov


Portrait of Alexandra Struiskaya.

1772. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Fedor Rokotov. Portrait of Alexandra
 Struiskaya.