Olga's Gallery

Ilya Repin


Portrait of the Artist Vasily Surikov.

1885. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Ilya Repin. Portrait of the Artist
 Vasily Surikov.