Olga's Gallery

Ilya Repin


Portrait of the Artist Grigory Myasoedov.

1886. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.

Ilya Repin. Portrait of the Artist  Grigory Myasoedov.

Myasoyedov, Grigory Grigoryevich (1834-1911), Russian painter, one of the founders of the Society of Peredvizhniki