Olga's Gallery

Ilya Repin


Portrait of the Artist Pavel Tchistyakov.

. 1878. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.

Ilya Repin. Portrait of the Artist  Pavel Tchistyakov.