Olga's Gallery

Ilya Repin


Portrait of the Artist Vasily Polenov.

1877. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Ilya Repin. Portrait of the Artist
 Vasily Polenov.