Olga's Gallery

Vasiliy Polenov


Pond in the Park. Olshanka.

1877. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasiliy Polenov. Pond in the Park. Olshanka.