Olga's Gallery

Vasiliy Polenov


The River Svinka. Study.

1890s. Oil on canvas. Museum-Estate of V. Polenov, Tula region, Russia.

Vasiliy Polenov. The River Svinka. Study.