Olga's Gallery

Vasiliy Polenov


Fishing Boat. Etretat. Normandy.

1874. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasiliy Polenov. Fishing Boat. Etretat. Normandy.