Olga's Gallery

Vasiliy Polenov


Donkey-Driver in Cairo.

1882. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasiliy Polenov. Donkey-Driver in Cairo.