Olga's Gallery

Vasiliy Polenov


The Parthenon, Temple of Athena Pallas.

. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasiliy Polenov. The Parthenon, Temple of Athena Pallas.