Olga's Gallery

Vasiliy Polenov


Pond.

1879. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasiliy Polenov. Pond.