Olga's Gallery

Vasiliy Polenov


The Uspensky Cathedral. South Gates.

1877. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasiliy Polenov. The Uspensky Cathedral. South Gates.