Olga's Gallery

Niko Pirosmani


The Tiflis Funicular.

. Oil on oilcloth. State Art Museum of Georgia, Tbilisi, Georgia.

Niko Pirosmani. The Tiflis Funicular.