Olga's Gallery

Niko Pirosmani


White Cow on a Black Background.

. Oil on oilcloth. Private collection.

Niko Pirosmani. White Cow on a Black Background.