Olga's Gallery

Vasily Perov


Portrait of Vasily Bezsonov.

1869. Oil on canvas, 74 x 62.5 cm. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia.

Vasily Perov. Portrait of Vasily Bezsonov.