Olga's Gallery

Mikhail Nesterov


Portrait of Apollinary Vasnetsov. Study for "Youth of St. Sergiy Radonezhsky".

1890. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.

Mikhail Nesterov. Portrait of Apollinary Vasnetsov. Study for "Youth of St. Sergiy Radonezhsky".