Olga's Gallery

Mikhail Nesterov


Portrait of Ivan Pavlov.

1935. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.

Mikhail Nesterov. Portrait of Ivan Pavlov.