Olga's Gallery

Mikhail Nesterov


Archbishop (Portrait of Antoniy Volynskiy).

1917. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.

Mikhail Nesterov. Archbishop (Portrait of Antoniy Volynskiy).

Archbishop Antoniy Volynskiy (1864–1936) before taking monastic vows, Alexey Khrapovitskiy