Olga's Gallery

Alphonse Mucha


Zdenka Cerny.

1913. Color lithograph. 189 x 110 cm.

Alphonse Mucha. Zdenka Cerny.