Olga's Gallery

Dmitry Levitzky


Portrait of I. I. Dmitriyev.

1790s. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery, Moscow, Russia. Read Note.

Dmitry Levitzky. Portrait of I. I. Dmitriyev.