Olga's Gallery

Frederick Leighton


Jonathan's Token to David.

Exhibited 1868. Oil on canvas. 171.5 x 124.5 cm. The Minneapolis Institute of Arts, Minneapolis, MN, USA. Read Note.

Frederick Leighton. Jonathan's Token to David.