Olga's Gallery

Orest Kiprensky


Portrait of Alexander Pushkin.

1827. Oil on canvas. The Tretyakov Gallery. Moscow, Russia. Read Note.

Orest Kiprensky. Portrait of Alexander Pushkin.