Olga's Gallery

Frida Kahlo


Self-Portrait with Monkey.

1938. Oil on masonite. 40 x 30 cm. Albright-Knox Art Gallery, Buffalo, NY, USA.

Frida Kahlo. Self-Portrait with Monkey.