Olga's Gallery

Mstislav Dobuzhinsky


Illustration for Dostoyevsky's White Nights.

1922. .

Mstislav Dobuzhinsky. Illustration for Dostoyevsky's White Nights.