Olga's Gallery

Baron François-Pascal-Simon Gérard


Portrait of Joséphine, Wife of Napoleon, at Malmaison.

1801. Oil on canvas. 178 x 174 cm. The Hermitage, St. Petersburg, Russia. Read Note.

François-Pascal-Simon Gérard. Portrait of Joséphine, Wife of Napoleon, at Malmaison.