Olga's Gallery

Thomas Cole


The Titan's Goblet. Detail.

1833. Oil on canvas. 49.2 x 41 cm. The Metropolitan Museum of Art, New York, USA.

Thomas Cole. The Titan's Goblet. Detail.